ხანძრების ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების თავისებურებანი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » ხანძრების ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების თავისებურებანი

ხანძრების ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების თავისებურებანიdadgenili moTxovnebis Sesabamisad da SesaZlebelia Catardes xanZris Caqrobisa da saavariosamaSvelo samuSaoebis monawileTa maRali fsiqologiuri da fizikuri datvirTvis, maRali riskis, agreTve maTi sicocxlisa da janmrTelobisaTvis pirdapiri saSiSroebis pirobebSi.
pirveli rigis saavario-samaSvelo samuSaoebi xasiaTdeba didi moculobiT da maTi CatarebisaTvis gankuTvnili drois simciriT, viTarebis sirTuliT da piradi Semadgenlobis Zalebis maqsimaluri daZabulobiT; tardeba uwyvetliv, dRisa da Ramis saaTebSi, nebismier amindSi viTarebis stabilizebamde, rasac uzrunvelyofs danayofebis momzadebis da swavlebis maRali done, fsiqologiuri simtkice, mdgradoba, daqvemdebarebuli danayofebisa da formirebebis uwyveti marTva da maTi mravalmxrivi uzrunvelyofa.
585
    

კომენტარები -
0

რეკლამა