მეხანძრე-მაშველი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

მეხანძრე-მაშველი

უმცროსი ინსპექტორი

(ფუნქცია მოვალეობა)

1.სააგენტოს დანაყოფის მეხანძრე-მაშველი უშუალოდ ემორჩილება გათვლის უფროსს და მისი არყოფნის შემთხვევაში ოცეულის მეთაურს (მორიგე ცვლის უფროსს);
2.უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონების, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებების, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესრულებას;
3.სააგენტოს დანაყოფის მეხანძრე-მაშველი, საჭიროების შემთხვევაში, საქმიდან გამომდინარე, ასრულებს სააგენტოს დანაყოფის უფროსი მეხანძრე-მაშველის მითითებებს;
4.მეხანძრე-მაშველი საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას ვალდებულია:
ა)მორიგეობის დაწყებისას მიიღოს მასზე მიმაგრებული სახანძრო ინსტრუმენტი, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობები გათვლის ტაბელის ნომრის მიხედვით;
ბ)კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად ჩაატაროს მასზე მიმაგრებული მხედველობის და სასუნთქი ორგანოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შემო¬წ-მება და ტექნიკური მომსა¬ხუ¬რება;
გ)შეასრულოს მოვალეობები მორიგე სამსახურის განხორციელებისას საგუშაგოებზე და შიდა განაწესის მიხედვით;
დ)გავიდეს გამოძახების ადგილზე ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად;
ე) სრულყოს საკუთარი სამსახურებრივი (პროფესიული) მომზადების დონე და სახანძრო ინსტრუმენტთან, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობებთან, კავშირის საშუალებებთან, მხედველობის და სასუნთქი ორგანოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებში მუშაობის უნარ-ჩვევები;
ვ)უზრუნველყოს შრომის დაცვის, სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სანიტა¬რულ-ჰიგიენური ნორმების მორიგეობის პერიოდში განუხრელი დაცვა;
ზ)გაუფრთხილდეს დანაყოფის ქონებას, უზრუნველყოს მასზე მიმაგრებული სახანძრო ინსტრუმენტის, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობის, ინდივიდუალური აღჭურვილობის, მხედველობის და სასუნთქი ორგანოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების, კავშირის საშუალებების გამართულობა და მუდმივი მზადყოფნა.
5. სააგენტოს დანაყოფის მეხანძრე-მაშველს უფლება აქვს:
ა) უზრუნველყოფილ იქნეს დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად საჭირო სახანძრო ინსტრუმენტით, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობით და ინდივიდუალური აღჭურვილობით;
ბ) გაეცნოს გასვლის რაიონში არსებულ ოპერატიულ ვითარებას;
გ) მიმართოს წინადადებებით ოცეულის მეთაურს (მორიგე ცვლის უფროსს), გათვლის უფროსს მორიგე სამსახურის ორგანიზების პირობების გაუმჯობესების თაობაზე.
6. ასრულებს სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცალკეულ დავალებებსა და მითითებებს.
3830
    

კომენტარები -
0

რეკლამა